ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους

dimos-zografou-np

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 2309-2016
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθ. Πρωτ.:…1858.……
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δ/νση: Ανακρέοντος 60
Ζωγράφου, ΤΚ 15771
Τηλ: 210-7788916 Fax:210-7713802
Email: zografou.np@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Το ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου»

 πατήστε  εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 4. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).

 5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15491/5934/26-02-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Αποστολή αιτημάτων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016».

 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ 4666/9-06-2016 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι με τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.21192/14-06-2016 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τΑ΄/11-5-2015) με την οποία εγκρίνεται η σύναψη τριάντα πέντε (35) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

 8. Τις υπ’ αριθ. 98(αρ.πρωτ. 1467/18-07-2016) και 99 (αρ. πρωτ. 1469/18-07-2016) αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» με θέμα τον καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ΣΜΕ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Δημοτικό Ωδείο και στα Επιμορφωτικά Τμήματα επιμορφωτικά.

 9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 69954/26896/15-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους με συνολικά είκοσι οχτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Zωγράφου», που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «εκμάθηση μουσικών οργάνων», β) «επιμορφωτικά εργαστήρια», συνολικής διάρκειας ως αναφέρεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Καθηγητής/τρια

Πιάνου

Έως 8 μήνες

1

102

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Καθηγητής/τρια Φλάουτου

Έως 8 μήνες

1

103

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΔΕ Καθηγητής/τρια Σαξόφωνου

Έως 8 μήνες

1

104

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΔΕ Καθηγητής/τρια Βιολοντσέλου

Έως 8 μήνες

1

105

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΔΕ Καθηγητής/τρια

Τρομπονιού-Τούμπας

Έως 8 μήνες

1

106

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΔΕ Καθηγητής/τρια Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

Έως 8 μήνες

1

107

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΔΕ Καθηγητής/τρια Κιθάρας

Έως 8 μήνες

1

108

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΔΕ Καθηγητής/τρια Κοντραμπάσου

Έως 8 μήνες

1

109

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/α Μουσικοκινητικής Αγωγής (Προπαιδεία)

Έως 8 μήνες

1

110

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/α Μπουζουκιού

Έως 8 μήνες

1

111

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Παραδοσιακών Κρουστών (Τουμπελέκι, Ντέφια, Νταούλι, κλπ)

Έως 8 μήνες

1

112

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Παραδοσιακών Εγχόρδων (Ούτι, Νευ, Κανονάκι, κλπ)

Έως 8 μήνες

1

113

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Παραδοσιακού Βιολιού

Έως 8 μήνες

1

114

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Κλαρίνου-Φλογέρας

Έως 8 μήνες

1

115

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Κρητικής Λύρας-Λαούτου

Έως 8 μήνες

1

116

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Ποντιακής Λύρας

Έως 8 μήνες

1

117

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Μπουζουκιού-Λαϊκής Κιθάρας

Έως 8 μήνες

1

118

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Ντραμς

Έως 8 μήνες

1

119

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Ηλεκτρικού και Ακουστικού Μπάσσου

Έως 8 μήνες

1

120

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Ηλεκτρικής Κιθάρας Jazz

Έως 8 μήνες

1

121

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Jazz Πιάνο

Έως 8 μήνες

1

122

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Τρομπέτας Jazz

Έως 8 μήνες

1

123

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Σύγχρονου Τραγουδιού

Έως 8 μήνες

1

124

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Ευρωπαϊκών και Latin χορών

Έως 8 μήνες

1

125

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/λα Φωτογραφίας

Έως 8 μήνες

1

126

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Ηθοποιός με εμπειρία στο θεατρικό παιχνίδι

Έως 8 μήνες

1

127

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Ηθοποιός – Σκηνοθέτης με δίπλωμα Δραματικής Σχολής

Έως 8 μήνες

1

128

ΝΠΔΔ

Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Δάσκαλος/α κινηματογράφου απόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής κινηματογράφου

Έως 8 μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Πιάνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Φλάουτου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Σαξοφώνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

104

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

105

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Τρομπονιού & Τούμπας αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μουσικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και

β) Δίπλωμα Τρομπονιού ή Τούμπας αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

106

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

107

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Κιθάρας αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Βεβαίωση σπουδών Μαντολίνου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β) Βεβαίωση διδασκαλίας Γιουκαλίλι σε εκπαιδευτικά ή μουσικά ιδρύματα.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

108

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Δίπλωμα Κοντραμπάσσου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

δ) Προϋπηρεσία στο Φορέα (προαιρετικά).

ε) Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα ως σολίστ, σόλο ρεσιτάλ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, συναυλίες μουσικής δωματίου, ηχογραφήσεις, διδασκαλία σε σεμινάρια, επιδόσεις – βραβεία μαθητών.

ζ) Πτυχίο θεωρητικών (προαιρετικά).

109

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο μουσικολογίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού, με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.

γ) Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα συστήματα μουσικής προπαιδείας σε ωδεία και μουσικά σχολεία .

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδίκευση στα συστήματα  Orff, Kodaly, Dalcroze, Master Μουσικοθεραπείας,

γνώση μουσικού οργάνου.

110

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Μπουζουκιού/Λαϊκής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και

α) βεβαίωση ειδικότητας Μπουζουκιού/Λαϊκής Κιθάρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Μπουζουκιού/Λαϊκής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Μπουζουκιού/Λαϊκής Κιθάρας από μη

πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από

το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Μπουζουκιού/Λαϊκής

Κιθάρας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

111

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακών Κρουστών από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας στα Παραδοσιακά Κρουστά, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στα Παραδοσιακά Κρουστά από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακών Κρουστών από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

112

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακών Εγχόρδων από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και

α) βεβαίωση ειδικότητας Παραδοσιακών Εγχόρδων, εκδιδόμενη από το

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακών Εγχόρδων από πανεπιστημιακόμουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακών Εγχόρδων από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Παραδοσιακών Εγχόρδων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

113

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακού Βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λύκειων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και

α) βεβαίωση ειδικότητας στο Παραδοσιακό Βιολί εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στο Παραδοσιακό Βιολί από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Παραδοσιακού Βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Παραδοσιακού Βιολιού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

114

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλαρίνου & Φλογέρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας Κλαρίνου & Φλογέρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλαρίνου & Φλογέρας από μη πανεπιστημιακό

μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλαρίνου/Φλογέρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Κλαρίνου/Φλογέρας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

115

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κρητικής Λύρας & Λαούτου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας στην Κρητική Λύρα & Λαούτο, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στην Κρητική Λύρα- Λαούτο από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κρητικής Λύρας – Λαούτο από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

116

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ποντιακής Λύρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων ( Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση μουσικής ειδικότητας στην Ποντιακή Λύρα, εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στην Ποντιακή Λύρα από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ποντιακής Λύρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή ή σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

117

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Μπουζουκιού & Λαϊκής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση ειδικότητας Μπουζουκιού & Λαϊκής Κιθάρας, εκδιδόμενη από το Υπουργείο

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης

Μπουζουκιού & Λαϊκής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Μπουζουκιού/Λαϊκής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Μπουζουκιού/Λαϊκής Κιθάρας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

118

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ντραμς από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση

ειδικότητας στα Ντραμς εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στα Ντραμς από μη πανεπιστη- μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ντραμς από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Ντραμς.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

119

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρικού και Ακουστικού Μπάσου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και

α) βεβαίωση ειδικότητας στο Ηλεκτρικό και Ακουστικό Μπάσο εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στο Ηλεκτρικό και Ακουστικό Μπάσο από μη

πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρικού και Ακουστικού Μπάσου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Ηλεκτρικού και Ακουστικού Μπάσου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

120

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρικής Κιθάρας Jazz από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

γ) Δίπλωμα ή Πτυχίο Κλασσικής Κιθάρας και Μαντολίνου.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λύκειων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και α) βεβαίωση

ειδικότητας στην Ηλεκτρική Κιθάρα Jazz εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στην Ηλεκτρική Κιθάρα Jazz από μη πανεπιστη- μιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Ηλεκτρικής Κιθάρας Jazz από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Ηλεκτρικής Κιθάρας Jazz.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

121

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Jazz Πιάνο από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

γ) Πτυχίο ή Δίπλωμα κλασσικού Πιάνου.

δ) Συνοδεία πιάνου στις τάξεις που απαιτείται accompagnament.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και

α) βεβαίωση

ειδικότητας στο Jazz Πιάνο εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στο Jazz Πιάνο από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Jazz Πιάνο από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Jazz Πιάνο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

122

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Τρομπέτας Jazz από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

γ) Δίπλωμα ή Πτυχίο Κλασσικής Κιθάρας και Μαντολίνου.

ή

Απολυτήριος τίτλος Μουσικών Σχολείων (Λύκειων) της ημεδαπής ή ισότιμος και

αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας Μουσικής και

α) βεβαίωση

ειδικότητας στην Τρομπέτα Jazz εκδιδόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης στην Τρομπέτα Jazz από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος.

`

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Τρομπέτας Jazz από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια Τρομπέτας Jazz.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

123

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Πτυχίο τραγουδιού ή κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής/τρια εντέχνου, μοντέρνου τραγουδιού και

ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: ατομικές συναυλίες συμμετοχή σε συγκροτήματα, ηχογραφήσεις προσωπικών δίσκων καθώς και συμμετοχή σε δίσκους με συνθέσεις καταξιωμένων συνθετών, σύνθεση μουσικής για το θέατρο, το χοροθέατρο.

124

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε Πτυχίο ή Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και

β) Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

125

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φωτογραφίας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισοτίμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής.

β) Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στη διδασκαλεία ψηφιακής φωτογραφίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία να αποδεικνύεται με βεβαίωση.

γ) Επιμόρφωση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και

β) επαρκείς γνώσεις φωτογραφίας προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

126

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηθοποιού από Δραματική Σχολή της ημεδαπής αναγνωρισμένη από το κράτος ή αναγνωρισμένων ισοτίμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής.

β) Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο θέατρο.

γ) Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε παιδιά, τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηθοποιού από Δραματική Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

β) Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο θέατρο.

127

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηθοποιού-Σκηνοθέτη από Δραματική Σχολή της ημεδαπής αναγνωρισμένη από το κράτος ή αναγνωρισμένων ισοτίμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής.

β) Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο θέατρο.

γ) Αποδεδειγμένη σκηνοθετική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηθοποιού-Σκηνοθέτη από Δραματική Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

β) Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο θέατρο.

128

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα από Σχολή Κινηματογράφου της ημεδαπής αναγνωρισμένη από το κράτος ή αναγνωρισμένων ισοτίμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής.

β) Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο κινηματογράφο.

γ) Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) έτη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα από Σχολή Κινηματογράφου αναγνωρισμένη από το κράτος.

β) Βιογραφικό σημείωμα με το ευρύτερο αντικείμενο ενασχόλησης στο κινηματογράφο.

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

 1. Να είναι ηλικίας 21 έως 65 ετών.

 2. Nα έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου στα παραρτήματα αυτού και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994) όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με συνημμένα :

 1. Αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλου σπουδών όπως αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

 3. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό.

 4. Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου.

 5. Βεβαιώσεις σπουδών όπου απαιτούνται.

 6. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά έντυπα (κατάλογοι, προγράμματα, αποκόμματα, εφημερίδων, βιβλία, κλπ), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το είδος της δράσης του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας την ειδικότητα τους, τον κωδικό θέσης της ανακοίνωσης καθώς και όλα τα αιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα «Απαραίτητα δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 Ζωγράφου 2ος όροφος, Τ.Κ. 15772 Δήμου Ζωγράφου Αττικής, απευθύνοντάς την στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Παναγιώτας Τούλια ή κου Δημήτρη Γιώτα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες 210-7788916 & 210-7472060.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων τους κατατάσσει σε πίνακες σύμφωνα με την τελική επιλογή της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης και πρακτικής εξάσκησης (εάν αυτό χρειαστεί) θα αποφανθεί για την καλλιτεχνική επάρκεια των υποψηφίων και θα κατατάξει τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων της ανακοίνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», Ανακρέοντος 60 ΤΚ 15771, 2Ος όροφος υπόψη κου Δημήτρη Γιώτα (τηλ. Επικοινωνίας 210 7712764).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Μετά από τυχόν αναμόρφωση των πινάκων (ενστάσεις), λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Δημήτριος Καντιώτης

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s