ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( για δύο (2) καθαριστές/ριες )

dimos-zografou-np

Ζωγράφου: 23 /11 /2015

Αρ.Πρωτ. : 2604

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ : Προσωπικού

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ.: Ανακρέοντος 60

T. K. : 157 72 Ζωγράφου

ΤΗΛ. : 210 77 88 916

Email : zografou.np@gmail.com

Πληροφορίες : κ. Παναγιώτα Τούλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).

5. Την υπ’ αριθ. 26/13-03-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2015.

6. Την υπ’ αριθ. 21545/11622/24-04-2015 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα).

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-07-2015 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου.

8. Το υπ’ αριθ. 14623/03-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.

9. Την υπ’ αριθ. 98/25-09-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου ζωγράφου με θέμα έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.X.διάρκειας (8) μηνών.

10. Την τροποποίηση Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου Ζωγράφου (ΦΕΚ2326/τ. Β΄/14-11-2008).

11. Το ΦΕΚ 817/τ.Β’/10-5-2011 για τη συγχώνευση των Ν.Π.: α) «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», β) «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ», γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ», δ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», ε) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», σε ένα

Σελίδα 1 από 6

διαβάστε σε pdf ολόκληρη την ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη των δύο (2) καθαριστών/ριων γίνονται Ανακρέοντος 60

στο 2ο όροφο (γραφείο προσωπικού)

από Πέμπτη 17/12/2015 έως και

Δευτέρα 28/12/2015

ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

Κατεβάστε και Συμπληρώστε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s